Pirkimo-pardavimo taisyklės

Pagrindinės nuostatos

Šios prekių pirkimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su patalai.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“) yra priavlomas teisinis  dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu-pardavimu patalai.lt internetinėje parduotuvėje susijusias nuostatas.

Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjas, kiekvieno prisijungimo prie puslapio metu, privalės iš naujo patvirtinti Taisykles.
Pirkti e-parduotuvėje turi teisė visi veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys.
Pirkimo ir pardavimo sutarties įsigaliojimas:
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformuoja prekių krepšelį ir už jį apmoka.

Pardavėjo teisės

Pardavėjas gali laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, nepranešęs apie tai išanksto, jeigu Pirkėjas už prekes nesumoka per 5 darbo dienas.
Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudrytos pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos.

Pardavėjo pareigos

1.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis e-parduotės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė Parduotuvė veiks nenutūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusios su e-parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
2. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Pirkėjo teisės

1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pirkėjo pareigos

1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
4. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

Krepšelis
Mūsų elektroninė parduotuvė naudoja slapukus (angl. cookies) paslaugų veikimui užtikrinti, Jūsų patirties gerinimui bei rinkodarai.